REGULAMIN PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU MAZDA DESIGN EXPERIENCE 2020/21

§1. ORGANIZATOR I PRZYRZEKAJĄCY NAGRODY

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Mazda Design Experience 2020/21, zwanego dalej „Konkursem”, jest Republic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tagore 3/68, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000254879 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Przyrzekającym nagrody jest Mazda Motor Logistics Europe NV Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgia, Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291999, nr NIP 1070008473 (zwany dalej „Przyrzekającym Nagrody”).
 3. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 10 lipca 2020 r. do dnia 31. grudnia 2021 r.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów (zwanych dalej Pierwszy Etap, Drugi Etap).
 3. Pierwszy Etap – przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu (zwane dalej „Zgłoszeniem”) prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie:
  od dnia 10 lipca 2020 r. od godz. 12.00 do dnia 11. listopada 2020 r. do godz. 23:59 poprzez stronę internetową o adresie www.mazdadesign.pl (zwaną dalej „Serwisem”).
 4. Drugi Etap – przygotowanie projektów i prototypów (zwane dalej odpowiednio „Projekt i Prototyp”) przez osoby wyłonione w Pierwszym Etapie – organizowany jest w okresie 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 5. Rozstrzygnięcie Pierwszego Etapu, a w szczególności ogłoszenie osób zakwalifikowanych do Drugiego Etapu Konkursu, będzie opublikowane w Serwisie w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
 6. Rozstrzygnięcie Drugiego Etapu Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie opublikowane w Serwisie w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.
 7. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
 8. Pierwszy Etap Konkursu, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k.c.”.

§3. UCZESTNICY

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pojedyncze, pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”), które odwiedzą Serwis i dokonają prawidłowego Zgłoszenia do Konkursu, opisanego w § 4 ust. 5 Regulaminu;
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci i absolwenci kierunków projektowych, artystycznych i technicznych, którzy w dniu 31 października 2020 roku nie ukończyli 30 lat.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz podwykonawcy Organizatora ani Przyrzekającego Nagrody, ani członkowie ich rodzin. Przez „członków rodziny“ rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Konkursie nie mogą brać udziału również podwykonawcy Organizatora ani Przyrzekającego Nagrody zaangażowani bezpośrednio w przygotowanie i prowadzenie Konkursu.

§4. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs ma na celu
  1. w Pierwszym Etapie wyłonienie grupy wybranych twórców designu do lat 30. (w szczególności: osób najbardziej oryginalnych i kreatywnych, które w swoich projektach przełamują konwencje; które mają do zaproponowania własny talent, ale są otwarte na wiedzę i doświadczenie innych; których podejście do projektowania i zmysł estetyczny nawiązuje do filozofii projektowania Mazdy), które zostaną zakwalifikowane do Drugiego Etapu Konkursu zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie Pierwszego Etapu;
  2. w Drugim Etapie – wyłonienie autora najlepszego Projektu i wykonanego na jego podstawie Prototypu zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie Drugiego Etapu, który zostanie przedstawiony osobom, które zakwalifikowały się do Drugiego Etapu.
 2. Pierwszy Etap Konkursu polega na:
  1. przesłaniu prezentacji graficznej wybranych, dotychczas stworzonych przez Uczestnika, autorskich projektów z dziedziny designu, grafiki użytkowej, mody, architektury wnętrz (zwanej dalej Portfolio); 
  2. Portfolio powinno zawierać minimum 5, a maksimum 10 autorskich projektów, które w dowolny sposób mogą, ale NIE MUSZĄ! nawiązywać do hasła Konkursu (reKREACJA);
  3. Portfolio powinno być zgłaszane w formacie wskazanym w §5 ust. 3.1 i ust. 3.2 Regulaminu
 3. W ocenie Portfolio będą brane pod uwagę: 
  1. kreatywność i innowacyjność zaprezentowanych projektów;
  2. pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu prac – przełamywanie konwencji;
  3. wrażliwość i wartość estetyczna projektów;
  4. nawiązanie do zasad filozofii projektowania Mazdy.
 4. Portfolio Uczestnik zgłasza do Konkursu za pomocą formularza dostępnego w Serwisie (zwanego dalej „Formularzem”).
 5. W celu wzięcia udziału w Pierwszym Etapie Konkursie Uczestnik powinien – przy pomocy Formularza:
  1. wysłać Portfolio swoich dotychczasowych prac;
  2. podać adres poczty elektronicznej;
  3. podać swoje imię i nazwisko;
  4. podać datę urodzenia;
  5. podać numer telefonu kontaktowego;
  6. podać miejscowość będącą miejscem zamieszkania;
  7. podać nazwę i adres uczelni, na której Uczestnik ukończył studia oraz ukończony kierunek studiów lub nazwę i adres uczelni, na której Uczestnik odbywa studia oraz kierunek odbywanych studiów (w tym wypadku podać rok odbywanych studiów);
  8. zaakceptować wymagane w Formularzu pola (zgoda na przetwarzanie danych osobowych, akceptacja Regulaminu,);
  9. odpowiedzieć na pytanie, skąd Uczestnik dowiedział się o Konkursie;
  10.  podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych wskazanych powyżej albo niepodanie ich w ogóle, skutkujące niemożnością zidentyfikowania Uczestnika lub skontaktowania się z nim przez Organizatora, powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
 6. Zasady komunikacji Organizatora z Uczestnikami jest następujący:
  1. po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje na podany w Formularzu adres e-mail potwierdzenie zgłoszenia Portfolio w Konkursie;
  2. Portfolio poddawane jest weryfikacji przez Organizatora w zakresie zgodności z Regulaminem;
  3. jeśli Portfolio zostanie zaakceptowane przez Organizatora Uczestnik otrzymuje powiadomienie o zakwalifikowaniu do Pierwszego Etapu Konkursu;
  4. jeśli Portfolio zostanie odrzucone przez Organizatora z powodów formalnych jako niezgodne z Regulaminem, do Uczestnika wysyłane jest odpowiednie powiadomienie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszeń  sprzecznych z Regulaminem, jak też Portfolio, które nie spełniają wymogów technicznych i merytorycznych zawartych w poszczególnych punktach Regulaminu.
 8. Drugi Etap Konkursu będzie polegał na wykonaniu autorskiej pracy (Projekt i Prototyp) zgodnej z hasłem z tematem Konkursu – reKREACJA; szczegóły zadania konkursowego zostaną zaprezentowane po ogłoszeniu nazwisk uczestników zakwalifikowanych do Drugiego Etapu, nie później niż do 31 stycznia 2021 roku.   

§5. ZGŁOSZENIA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik zgłasza Portfolio w Serwisie zgodnie z § 4.
 2. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno Portfolio.
  1. W przypadku odrzucenia Zgłoszenia z powodów, o których mowa powyżej w §4 ust. 7 Uczestnik po usunięciu błędów technicznych i merytorycznych ma prawo do przesłania po raz drugi Zgłoszenia, zawierającego to samo Portfolio z wprowadzonymi odpowiednimi zmianami.
 3. Portfolio powinno  być przygotowane w następującym formacie:
  1. w formacie PDF
  2. rozmiar maksymalny (20 MB) sugerowany to A2 poziom (594×420 mm), 72 DPI (tj. 1684 ×1191 px), przestrzeń barwna RGB.
 4. Portfolio można zgłaszać wyłącznie przy pomocy Formularza. Portfolio  złożone w inny sposób (np. list, e-mail) nie będą brały udziału w Konkursie.
 5. Portfolio powinno być opatrzone danymi osobowymi Uczestnika.
 6. Portfolio nie może być opatrzone  żadnym dodatkowym znakiem towarowym (poza znakami występującymi w samych projektach zawartych w Portfolio lub poza znakami towarowymi należącymi do Uczestnika).
 7. Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą zawartych w Portfolio prac (z wyłączeniem Pkt 8 tego Paragrafu), oraz że prace w nim zaprezentowane nie naruszają dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.
 8. W Portfolio mogą się znaleźć prace, których Uczestnik jest jedynie współautorem (ale nie więcej niż 50% wszystkich zaprezentowanych przez Uczestnika projektów), ale w takim wypadku należy podać wszystkich innych współautorów prac oraz w treści Portfolio wyraźnie, w sposób nie budzący wątpliwości opisać, za zaprojektowanie których elementów pracy, odpowiadał każdy ze współautorów.
 9. Zgłoszenie powinno zawierać zgody (Oświadczenia) wszystkich współautorów na umieszczenie ich pracy w Portfolio Uczestnika.
 10. Do każdej pracy umieszczonej w Portfolio posiadającej współautorów musi zostać dołączone oddzielne Oświadczenie, o którym mowa powyżej.
 11. W przypadku, jeżeli w pracach zawartych w Portfolio utrwalono wizerunek osoby, Uczestnik niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osoby, której wizerunek utrwalono w pracy, na rozpowszechnianie przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody wizerunku takiej osoby w ramach Portfolio w czasie nieograniczonym poprzez:
  1. rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z Konkursem i jego promocją, w tym na stronach wybranych serwisów internetowych, w szczególności w Serwisie.
 1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie prac zawartych w Portfolio będącym zgłoszeniem do Pierwszego Etapu Konkursu (w każdej postaci, w tym tekstów/opisów, grafik, zdjęć) przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody na potrzeby Konkursu, a w szczególności umieszczania i wyświetlania w Serwisie, na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na czas trwania Konkursu, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 11 niniejszego paragrafu.
 2. Organizator ma prawo do wykorzystania, o którym mowa powyżej tylko fragmentów Portfolio oraz do zmniejszenia/skompresowania grafik i fotografii zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Portfolio, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

§6. WYBÓR WYRÓŻNIONYCH ZGŁOSZEŃ I LAUREATÓW 1 ETAPU KONKURSU 

 1. Zgłoszenia będą oceniane przez Jury Konkursowe (komisja konkursowa) w składzie: Jo Stenuit – Honorowy Przewodniczący Jury, Alicja Patanowska, Agnieszka Bar, Anna Grużewska, Tomasz Rygalik, zwane dalej „Jury”. Skład Jury może ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie w Serwisie.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, podczas obrad Jury wyłoni 5 (pięciu) Uczestników Drugiego Etapu.
 3. Dodatkowo Jury może przyznać innym Uczestnikom niż Ci, o których mowa w ust.2 tego Paragrafu specjalne wyróżnienie lub tzw. „dziką kartę” uprawniającą do wzięcia udziały w Drugim Etapie Konkursu.
 4. Dodatkowo Organizator może wyróżnić dowolne Portfolio zgłoszone w Konkursie ich publiczną prezentacją w Serwisie lub publikacją mediach.
 5. Organizator i Jury zastrzega sobie prawo do wyłonienia innej niż 5 liczby Uczestników Drugiego Etapu.
 6. Z posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół, który zawierać będzie liczbę członków Jury obecnych na posiedzeniu oraz informację o wyróżnionych przez nich Zgłoszeniach. Protokół zostanie podpisany przez członków Jury i będzie przechowywany w siedzibie Przyrzekającego Nagrody.
 7. Przy ocenie Zgłoszeń Jury kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryterium kreatywności, wrażliwości, pomysłowości i oryginalności oraz nawiązania do zasad filozofii projektowania Mazdy.
 8. W przypadku, w którym w trakcie wyboru najlepszych Zgłoszeń Jury nie będzie mogło podjąć wspólnych decyzji dotyczących wyboru Laureatów rozstrzygający wybór należy do Honorowego Przewodniczącego Jury.
 9. Wyniki Pierwszego Etapu zostaną ogłoszone w Serwisie najpóźniej do dnia: 31 stycznia 2020 r. poprzez zamieszczenie listy autorów wybranych Zgłoszeń oraz ewentualnie wyboru grafik zgłaszanych przez nich prac zamieszczanych w Portfolio.

§7. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE

 1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Przyrzekającego Nagrody.
 2. Szczegółowe zasady przeprowadzenia i nagradzania w ramach Drugiego Etapu zostaną przedstawione osobom zakwalifikowanym do tego etapu. Nagrodami w Konkursie są:
  1. dla Laureata – zwycięzcy Drugiego Etapu i całego Konkursu – tytuł GRAND PRIX dla jego pracy i Pierwsza Nagroda składająca się z:
   1. nagrody pieniężnej w wysokości 22.222 PLN, która zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od nagród w konkursach i Laureatowi zostanie wypłacona kwota 20.000 PLN;
   2. specjalnej sygnowanej statuetki sygnowanej jako GRAND PRIX Konkursu; 
  2. dla Laureata, który zajmie drugie miejsce w Konkursie – Druga Nagroda składająca się z:
   1. nagrody pieniężnej w wysokości 5.555 PLN, która zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od nagród w konkursach i Laureatowi zostanie wypłacona kwota 5.000 PLN;
   2. specjalnej statuetki sygnowanej jako Druga Nagroda w Konkursie.
 3. Ponadto Jury według własnego uznania może przyznać inne wyróżnienia każdemu Uczestnikowi Drugiego Etapu konkursu.
 4. Ponadto Przyrzekający Nagrody może umożliwić realizację projektu wyróżnionego tytułem GRAND PRIX – w postaci wyprodukowania limitowanej edycji zaprojektowanego przedmiotu. Ostateczna forma, termin wykonania i nakład przedmiotu skierowanego do produkcji zostaną określone po zakończeniu Konkursu.

§8. DANE OSOBOWE

 1. Współadministratorami danych osobowych (adresu e-mail) Uczestników są (i) Republic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tagore 3/68, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000254879; (ii) Mazda Motor Logistics Europe NV Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgia, Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291999, nr NIP 1070008473; dalej zwani „Administratorem”.
 2. Dane osobowe Uczestników (adres e-mail, imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu kontaktowego, miejscowość będącą miejscem zamieszkania, nazwa i adres uczelni, na której Uczestnik ukończył studia oraz ukończony kierunek studiów lub nazwę uczelni której Uczestnik odbywa studia oraz kierunek odbywanych studiów, portfolio dotychczasowych prac) będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu).
 4. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.
 5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług hostingowych, usług na potrzeby kampanii mailingowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje Uczestników Pierwszego Etapu związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestników Konkursu pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na następujący adres e-mail Organizatora: kontakt@mazdadesign.pl, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Pierwszego Etapu rozwiązania Konkursu.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres mailowy i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.

§10. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PORTALU FACEBOOK

Przyrzekający Nagrodę i Organizator zwalniają serwis społecznościowy Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem.  Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu społecznościowego Facebook lub do jego operatora.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 2. Regulamin może ulec zmianie, w szczególności jeżeli będzie to wynikało z okoliczności obiektywnych lub z działania siły wyższej utrudniającej lub uniemożliwiającej przeprowadzanie Konkursu zgodnie z przewidzianymi zasadami, poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie pod adresem www.mazdadesign.pl.